Porota zvolí 25. srpna nového Muže roku, tentokráte pro rok 2023. Uvidíme, zda se její volba bude shodovat s tou vaší. Již za pár dní si totiž v naší anketě budete moci vybrat toho největšího sympaťáka. Prvních osm finalistů jste už měli možnost poznat a nyní přidáváme poslední čtveřici, aby byly vaše informace kompletní.

Kdo by však medailonky finalistů s číslem 1-8 ještě neviděl, zde jsou:

První čtveřice

Druhá čtveřice

9. Stefanos Panayi

Čeho si na lidech nejvíce ceníte?

Na lidech si nejvíce cením jejich autenticity a upřímnosti. Když se setkám s člověkem, který je přirozený a nebojí se být sám sebou, považuji to za velmi cennou vlastnost. Autentičtí lidé se nepřetvařují a nebojí se ukázat svou pravou podstatu. Tím vytvářejí prostředí důvěry a umožňují skutečnou komunikaci a sblížení. Dalším aspektem, který si na lidech cením, je empatie a schopnost vcítit se do pocitů a potřeb druhých. Lidé, kteří jsou ochotni naslouchat a porozumět ostatním, se často angažují v pomoci a podpoře. Empatické jednání přináší do života více porozumění a soucitu a posiluje vztahy mezi lidmi. Nakonec bych zmínil ještě jednu hodnotu, které si na lidech velmi cením, a to je laskavost. Laskaví lidé jsou schopni projevit ohleduplnost, pomoc a soucit k druhým. Jejich přítomnost a laskavé jednání mohou pozitivně ovlivnit prostředí kolem nich a přinést do života radost a harmonii. Tyto hodnoty jsou pro mě důležité a věřím, že jejich projevování ve vztazích s ostatními přináší do našich životů smysl a naplnění.

Stefanos Panayi; foto: se souhlasem HerminaPress

Co je podle Vás největším problémem dnešní doby a jak by se dal vyřešit?

Podle mě je jedním z největších problémů dnešní doby klimatická změna a globální oteplování. Tento problém má značný dopad na životní prostředí, společnost a ekonomiku. Důležitým opatřením je adaptace na změnu klimatu. To zahrnuje budování odolnější infrastruktury, plánování přípravy na přírodní katastrofy a ochranu ohrožených ekosystémů. Malé kroky, jako je recyklace, úspora energie a využívání veřejné dopravy, mohou mít velký dopad, pokud je přijme dostatečný počet lidí. Je to záležitost, která nás všechny ovlivňuje a vyžaduje společné úsilí.

Jak by se měl podle Vás chovat správný muž?

Správný muž by měl projevovat respekt k ostatním lidem bez ohledu na jejich pohlaví, věk, náboženství nebo sociální postavení. Respektování druhých je základním kamenem zdravých a harmonických vztahů. Měl by podporovat a chránit svou rodinu, být zodpovědný za péči o své blízké a vytvářet pro ně bezpečné a láskyplné prostředí. Měl by se zajímat o svět kolem sebe, učit se novým věcem a rozvíjet své schopnosti. Správný muž jedná spravedlivě a rovnocenně s ostatními, vyvaruje se diskriminace a jedná s férovostí vůči všem lidem.

Jaké hodnoty byste chtěl předat jednou svým dětem?

Rád bych předal svým dětem několik důležitých hodnot, které považuji za klíčové. Chtěl bych, aby mé děti měly respekt k ostatním lidem bez ohledu na jejich původ, vzhled, náboženství nebo sociální postavení. Je důležité, aby měly schopnost vcítit se do situace ostatních lidí a projevit jim soucit. Empatie je klíčovou vlastností, která nám pomáhá porozumět druhým a vytvářet pevné a zdravé vztahy. Život přináší mnoho výzev a překážek, a proto je důležité, aby děti dokázaly s odvahou čelit těmto výzvám a nevzdávaly se. Chci, aby měly sebevědomí a schopnost překonávat překážky, protože to je klíčová vlastnost pro dosažení úspěchu. Těmito hodnotami bych rád inspiroval své děti, aby se staly zodpovědnými, soucitnými a silnými jedinci, kteří přispívají ke zlepšení světa kolem sebe.

Představte si, že můžete na jeden den cokoliv – buď být někým jiným, s kýmkoliv se setkat, navštívit jakékoliv období apod. Co by Vás nejvíce lákalo a proč?

Pokud bych měl tu možnost na jeden den se s kýmkoliv sejít a strávit s ním čas, tak bych určitě neváhal říct, že těmi osobami by byli moji prarodiče, kteří již nejsou mezi námi. Určitě bychom si měli hodně co říct, protože za tu krátkou dobu se událo hodně významných věcí v mém životě. Určitě bych jim řekl, že jsme společně s bráchou založili taneční školu, kde oba učíme jako profesionální taneční, a také že studuji na ČVUT obor stavební inženýrství a mnoho dalších věcí. Věřím, že by byly na mě i bratra pyšní. Ale hlavně bych jim řekl, jak nám všem oba moc chybí.

Josef Jakab; foto: se souhlasem HerminaPress

10. Josef Jakab

Čeho si na lidech nejvíce ceníte?

Nejvíce si cením skromnosti, protože v dnešní době můžeme mít úplně vše, na co si vzpomeneme. Pokud člověk zůstane skromný, neutrácí za hlouposti jen proto, aby se zalíbil nebo vyrovnal ostatním a má velkou šanci, že bude finančně zajištěný. Pokud člověk má finance, poskytuje mu to nejen svobodu, ale také lepší život. Odpadá mu stres, zkrátka je vyrovnaný.

Co je podle Vás největším problémem dnešní doby a jak by se dal vyřešit?

Velkým problémem jsou jednoznačně sociální sítě, které přinášejí závist, deprese, pomluvy, nenávist apod. Žijeme život on-line, nejsme v přítomném okamžiku a život nám utíká mezi prsty. Dovolil bych mladé generaci sociální sítě, hry apod., ale mělo by to být něco za něco. Odvedeš práci, půjdeš sportovat, budeš nosit dobré známky, zkrátka uvidíme my jako rodiče snahu, tak potom za odměnu dostaneš večer na hodinu mobil do ruky a budeš si toho mnohem více vážit.

Jak by se měl podle Vás chovat správný muž?

Měl by být reprezentativní, usměvavý, nějaké ty svaly – přeci jen je to součást muže. A co se týče těch povahových rysů, tak si myslím, že by měl být především zodpovědný, postarat se o rodinu, přinést finance, dělat rozhodnutí jako správný muž a stát si za svým názorem! Měl by se umět i omluvit, v tom je velká síla.

Jaké hodnoty byste chtěl předat jednou svým dětem?

Určitě bych chtěl, aby byly cílevědomé a věděly, že život není sranda a musí se bojovat každý den. Zodpovědnost, pracovitost, protože ta vždy porazí talent, slušnost a také zdravé sebevědomí, bez něj to lze těžko. Asi tyhle čtyři vidím jako hlavní.

Představte si, že můžete na jeden den cokoliv – buď být někým jiným, s kýmkoliv se setkat, navštívit jakékoliv období apod. Co by Vás nejvíce lákalo a proč?

Od dětství jsem chtěl být jako Batman, líbilo se mi jak je tajemný, jak zachraňuje svět a hlavně jsem chtěl umět létat jako on a mít takové auto. Takže bych si asi vybral jeho.

11. Dominik Neoral

Čeho si na lidech nejvíce ceníte?

Férovosti, statečnosti, lidskosti a schopnosti jednat podle vlastních principů a hodnot, i když to pro ně může být obtížné.

Co je podle Vás největším problémem dnešní doby a jak by se dal vyřešit?

Bohužel, těch problémů je dnes celá řada. Přijde mi, že s rostoucími možnostmi společnosti, se situace jen více zhoršuje. Když bych byl konkrétní, tak například sociální a ekonomické rozdíly ve společnosti, nedostupnost bydlení, inflace, hypotéky, apod. Jak z toho ven? Česká republika by se měla stát více soběstačnou a silnější zemí, investovat do výzkumu a vývoje, do lidí, najít cestu, jak více exportovat své produkty (fyzické či technologické), zvýšit HDP atd.

Dominik Neoral; foto: se souhlasem HerminaPress

Jak by se měl podle Vás chovat správný muž?

Správný muž by se měl chovat s respektem k ostatním (lidem, zvířatům, k přírodě), mít odvahu prosazovat spravedlnost, zastávat se slabších a také vykazovat empatii vůči potřebám a pocitům druhých lidí.

Jaké hodnoty byste chtěl předat jednou svým dětem?

Chtěl bych svým dětem předat aktivní přístup k životu, schopnost jít naproti svým cílům, ale také schopnost hledání radosti a životního naplnění, ať už by mělo být jakékoliv.

Představte si, že můžete na jeden den cokoliv – buď být někým jiným, s kýmkoliv se setkat, navštívit jakékoliv období apod. Co by Vás nejvíce lákalo a proč?

Na hodinách dějepisu jsem hltal antické Řecko a Řím. Těch person, které bych chtěl potkat, by byl zástup. Ale třeba takový Spartakus, který se dokázal několikrát vzepřít nepřízni osudu a bojoval za nejen svou svobodu. Další by byl Caesar, pro to jaké dokázal vybudovat impérium.

František Knobloch; foto: se souhlasem HerminaPress

12. František Knobloch

Čeho si na lidech nejvíce ceníte?

Jedním z hlavních rysů, kterých si na lidech nejvíce cením, je jejich schopnost zachovat si klid a nevzrušovat se kvůli malichernostem. Když lidé nepřikládají přílišnou váhu nedůležitým věcem, vytváří příjemnou a harmonickou atmosféru kolem sebe. Tato schopnost je důležitá, protože umožňuje soustředit se na skutečně důležité věci a udržet klid v obtížných situacích. Dále si na lidech cením jejich schopnosti být empatičtí a ohleduplní. Je důležité, aby lidé dokázali naslouchat a respektovat pocity a názory druhých, aniž by je soudili nebo zlehčovali. Důležitými vlastnostmi jsou také upřímnost a autenticita. Upřímnost je základním kamenem důvěry a respektu ve vztazích. Tyto vlastnosti nejenže pomáhají vytvářet zdravé a příjemné mezilidské vztahy, ale také odrážejí osobní zralost a sebeuvědomění. Shrnu-li to, na lidech si nejvíce cením jejich schopnosti udržet si pohodu a nezabývat se zbytečnými problémy, empatie a ohleduplnosti vůči druhým, autenticity a upřímnosti.

Co je podle Vás největším problémem dnešní doby a jak by se dal vyřešit?

Jedním z největších problémů dnešní doby je nadměrná závislost na levném a okamžitém uspokojení, které přináší moderní technologie, sociální média, porno nebo některé zpracované potraviny. Dopamin, který je uvolňován v mozku při těchto podnětech, může vést k nezdravému cyklu neustálého hledání dalšího okamžitého uspokojení. Tento stav může vést k prokrastinaci, snížené motivaci a celkové ztrátě motivace k důležitým činnostem. To ve svém důsledku může zapříčinit vyšší výskyt depresivních či úzkostných poruch a pocit ztráty smyslu života. Je nutno znát tuto problematiku, vědět jak se svým dopaminem pracovat a ideálně místy zařadit tzv. dopaminový detox.

Jak by se měl podle Vás chovat správný muž?

Správný muž by měl být čestný, odpovědný a být příkladem a autoritou pro své okolí. Měl by být oporou pro své blízké, umět řešit i složité situace, být rozhodný, odvážný a umět přiměřeně riskovat. Současně by měl umět naslouchat, být empatický a schopný vyjadřovat své pocity a názory konstruktivním způsobem.

Jaké hodnoty byste chtěl předat jednou svým dětem?

Ve svých dětech bych chtěl vzbudit zejména zvídavost a zájem o svět. Chci, aby měly otevřené a kritické myšlení a aby se vzdělávaly a snažily se věci pochopit a porozumět jim. Věřím, že vzdělání lidi kultivuje a obohacuje. Dále jednou z nejdůležitějších hodnot, které bych chtěl předat svým dětem je, aby byly čestné. Chci, aby se řídily vlastním svědomím a jednaly spravedlivě a upřímně. Aby dokázaly převzít zodpovědnost za své činy a respektovaly ostatní.

Představte si, že můžete na jeden den cokoliv – buď být někým jiným, s kýmkoliv se setkat, navštívit jakékoliv období apod. Co by Vás nejvíce lákalo a proč?

Upřímně mě příliš neláká ocitnout se v “kůži” někoho jiného. Ale kdybych si mohl vybrat jeden den, který bych měl možnost strávit na nějakém zajímavém místě, rád bych navštívil některou světovou vědeckou laboratoř a seznámil se s výzkumem v oblasti molekulární biologie a genetiky, kterou studuji a která mě zajímá. Obzvláště by mě nadchlo být v budoucnosti u nějakého nového převratného objevu, o kterém nyní ještě nevíme, že přijde.

Foto: se souhlasem HerminaPress

Tagy:
4 Komentářů
 1. Naděžda Křičenská 5 měsíců ago

  Vybrala bych si č.9.

 2. NelaVávrová 5 měsíců ago

  Kdybych měla vybrat tak 9 nebo 12, ale žádná sláva 😂

 3. Lenka Hudečková 5 měsíců ago

  Ani jeden mě nezaujal 🙂

 4. Romana Mlynářová 5 měsíců ago

  Zajímaví muži.

Napište komentář

©2023 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account