OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro použití webové stránky „www.zenysro.cz“

ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Ženy, s.r.o., se sídlem Praha 8 – Karlín, Karlínské náměstí 238/6, PSČ 186 00, IČO: 248 30 640, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178336 (dále jen „Poskytovatel“) a dalšími osobami (dále jen „Uživatelé“ nebo jednotlivě „Uživatel“) vznikající v souvislosti s poskytováním služeb ze strany Poskytovatele prostřednictvím webové stránky Poskytovatele umístěné na internetové adrese www.zenysro.cz(dále jen „Webová stránka“).

1.2. Služby poskytované Poskytovatelem umožňují Uživatelům prostřednictvím Webové stránky se setkat, sdílet a vyměnit si názory, zkušenosti, učit se, nacházet inspiraci a příležitosti tak, že Uživatelé mohou na webovou stránku vkládat příspěvky, blogy, videa, recepty, události a momentky, recenze, sbírat za svou aktivitu body ke směňování za produkty nebo služby, sbírat sympatie od jednotlivých uživatelek anebo se nechat inspirovat ostatními ženami a do svého profilu si vybírat tzv. inspiroženy a mohou se účastnit testování produktů a služeb prezentovaných na Webové stránce a uveřejňovat svoje hodnocení (dále společně jen „Služby“).

1.3. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb uzavírané mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

1.4. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění Obchodních podmínek může Poskytovatel kdykoli jednostranně měnit či doplňovat. Nové znění Obchodních podmínek je účinné 30. dnem jeho uveřejnění na Webové stránce (www.zenysro.cz). Na změny Obchodních podmínek budou Uživatelé na Webové stránce upozorněni při přihlášení a bude jim vždy dána možnost si je přečíst a vyjádřit se k nim dříve, než budou pokračovat ve využívání Služeb. Pro další využívání Služeb ze strany Uživatele bude nezbytné odsouhlasení nového znění Obchodních podmínek. Pokud uživatel nesouhlasí s novým zněním Obchodních podmínek, může smlouvu okamžitě vypovědět. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

ČLÁNEK 2. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Provedením registrace na Webové stránce a odsouhlasením Obchodních podmínek Uživatel projevuje svůj souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování služeb s Poskytovatelem, na základě které Poskytovatel umožní Uživateli užívat Služby za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách (dále jen „Smlouva“). V návaznosti na provedení registrace na Webové stránce a odsouhlasením Obchodních podmínek získá Uživatel možnost se přihlásit do uživatelského účtu a Poskytovatel zašle na emailovou adresu Uživatele akceptaci – potvrzení o provedení registrace spolu s kopií Obchodních podmínek. Smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem je uzavřena a nabývá účinnosti až okamžikem doručení akceptace emailovou zprávou Poskytovatele na emailovou adresu Uživatele.

2.2. Uživatel, který se Smlouvou a Obchodními podmínkami nesouhlasí, nechť neprovádí svoji registraci na Webové stránce, neodsouhlasuje Obchodní podmínky a nevyužívá žádné ze Služeb poskytovaných Poskytovatelem.

2.3. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít s Uživatelem Smlouvu (může odmítnout provést registraci Uživatele) zcela dle svého uvážení, a to zejména s osobami, které dříve porušily Smlouvu (včetně Obchodních podmínek) nebo jednaly v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a z toho důvodu jim byl zrušen jejich uživatelský účet.

2.4. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy a následně v souvislosti s využíváním Služby (např. náklady na připojení k internetu) si hradí Uživatel sám. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového připojení podle podmínek operátora Uživatele). Poskytovatel si neúčtuje žádné další poplatky za prostředky komunikace na dálku.

2.5. Provedením registrace na Webové stránce a odsouhlasením Obchodních podmínek Uživatel prohlašuje a souhlasí, že (i) je plně svéprávnou fyzickou osobou starší osmnácti (18) let, (ii) že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami ve znění účinném v okamžiku registrace a odsouhlasení Obchodních podmínek, (iii) že bude mít zřízen pouze jeden Uživatelský účet (jak je definován v článku 3.1. Obchodních podmínek) a (iv) že mu dříve nebyl zrušen Uživatelský účet z důvodu porušení Smlouvy (včetně Obchodních podmínek) nebo obecně závazných právních předpisů.

2.6. Poskytování Služeb může Poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.

2.7. Poskytovatel je oprávněn kdykoli změnit, pozastavit nebo ukončit poskytování jakékoli Služby. Tím nejsou dotčena práva Uživatelů nabytá do doby ukončení nebo přerušení poskytování Služby, zejména jejich právo na výměnu nashromážděných bodů za produkty a služby prostřednictvím Dárkovny nebo na jejich práva vzniklá v souvislosti s probíhajícím testováním produktu či služby.

2.8. Poskytovatel nezaručuje poskytování Služeb bez přerušení nebo chyb. Uživatel bere na vědomí, že při poskytování Služeb může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality Služeb. Poskytovatel bude nepravidelně a dle svého uvážení provádět opatření k zamezení takových výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality Služeb a v této souvislosti může provádět plánované i neplánované přerušení poskytování Služeb za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či změny software.

2.9. Uživatel bere na vědomí, že při používání Služeb může narazit na obsah, informace, rady či doporučení uveřejněné jinými Uživateli, které mohou být nepřesné, neúplné, opožděné, zavádějící, nelegální či jinak závadné. Poskytovatel zpravidla nekontroluje obsah poskytovaný Uživateli a uveřejňovaný Uživateli na Webové stránce. Uživatel souhlasí, že Poskytovatel není odpovědný za obsah a informace třetích stran (včetně ostatních Uživatelů) ani za škody způsobené tím, že je Uživatel používá nebo se na ně spoléhá. Uživatel souhlasí, že Poskytovatel není odpovědný za jakoukoli újmu, která Uživateli případně vznikne v důsledku jednání jiných Uživatelů.

2.10. Uživatel může kdykoli ukončit účinnost Smlouvy výpovědí zaslanou Poskytovateli. Žádost o zrušení Uživatelského účtu se považuje za výpověď Smlouvy. Výpověď nabývá účinnosti doručením Poskytovateli. Na základě doručení výpovědi Uživatele zruší Poskytovatel jeho Uživatelský účet.

2.11. Poskytovatel je oprávněn kdykoli i bez důvodu ukončit účinnost Smlouvy vypovědí a zrušit Uživateli jeho Uživatelský účet. Poskytovatel tak učiní zejména v případě, že Uživatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze Smlouvy (včetně Obchodních podmínek) nebo v souvislosti s užíváním Služby poruší obecně závazné právní předpisy. Výpověď Smlouvy je účinná okamžikem jejího doručení Uživateli.

2.12. Ukončením účinnosti Smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) není dotčena licence poskytnutá Poskytovateli dle čl. 7. Obchodních podmínek, ustanovení týkající se odpovědnosti Poskytovatele a ustanovení článků 10 a 11 Obchodních podmínek a těch dalších ustanovení Smlouvy (včetně Obchodních podmínek), z jejichž obsahu nebo účelu vyplývá, že mají být účinná i po ukončení Smlouvy. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že i po ukončení účinnosti Smlouvy a zrušení Uživatelského účtu je Poskytovatel oprávněn sdílet obsah a informace uveřejněné Uživatelem a dále uveřejňovat takový obsah a informace na Webové stránce.

ČLÁNEK 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě uzavření Smlouvy může Uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní Webové stránky. Ze svého uživatelského rozhraní může Uživatel provádět správu svých přihlašovacích údajů, vkládat a odstraňovat informace o své osobě, provádět jejich správu, a podle úrovně provedené registrace a poskytnutých údajů vkládat na Webovou stránku příspěvky či jiné informace a provádět jejich správu a dále za podmínek stanovených v pravidlech testování provádět testování produktů a služeb (dále jen „Uživatelský účet“).

3.2. Uživatelský účet Uživatele bude zprovozněn v návaznosti na registraci Uživatele na Webové stránce (vyplnění požadovaných údajů Uživatelem), odsouhlasení Obchodních podmínek Uživatelem a odsouhlasením (akceptací) registrace Uživatele Poskytovatelem. O odsouhlasení registrace a zřízení Uživatelského účtu je Uživatel vyrozuměn emailem na jeho emailovou adresu uvedenou v rámci registrace.

3.3. Při registraci na Webové stránce je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Osobní údaje uvedené v Uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Chybně zadané nebo neaktuální údaje uvedené Uživatelem při registraci nebo následně může Uživatel kdykoli opravit nebo upravit v rámci svého Uživatelského účtu. Údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu jsou Poskytovatelem považovány za správné.

3.4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel souhlasí s tím, že přihlašovací údaje mohou být využity i pro přihlašování na jiné internetové stránky provozované Poskytovatelem či pro přihlašování v rámci jiných produktů (mobilní aplikace apod.) a sociálních sítí. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele. Uživatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená Uživatelem v Uživatelském účtu.

3.6. Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob zajišťujících provoz Webové stránky.

3.7. Poskytovatel může Uživateli dočasně znemožnit využívat Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně Obchodních podmínek) nebo v souvislosti s poskytováním Služeb poruší obecně závazné právní předpisy.

3.8. Poskytovatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet Uživatele v případech uvedených v Obchodních podmínkách, zejména pokud Uživatel porušuje Smlouvu nebo obecně závazné právní předpisy nebo pokud Uživatel svůj Uživatelský účet po dobu delší než tří (3) let nevyužívá.

ČLÁNEK 4. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

4.1. Registrace Uživatele na Webové stránce je možná na třech úrovních dle volby Uživatele a liší se rozsahem osobních údajů poskytnutých Uživatelem. Na základě vyplnění základní úrovně registrace je Uživatel oprávněn využívat všechny Služby s výjimkou testování produktů a služeb, tj. zejména je oprávněn přistupovat do svého Uživatelského účtu a v rámci Uživatelského účtu může vkládat příspěvky, blogy, videa, recepty, události a momentky. Pro přihlášení do testování produktů a služeb se musí Uživatel registrovat do třetí úrovně a kompletně vyplnit svůj profil.

4.2. Za každou aktivitu uvedenou v bodovém systému, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást těchto Obchodních podmínek, obdrží Uživatel příslušný počet bodů uvedený v bodovém systému. Nashromážděné body Uživatel může směnit dle vlastního výběru za produkty a služby uvedené v Dárkovně v okamžiku, kdy o směnu bodů požádá.

4.3. Uživatel může nashromážděné body uvedené v jeho profilu vyměnit pouze za takové produkty či služby, pro jejichž výměnu je počet bodů nashromážděných Uživatelem dostačující. Nabídka produktů a služeb uvedená v Dárkovně je vždy omezená a platí pouze do rozebrání aktuálních skladových zásob.

4.4. Uživatel může nashromážděné body směnit za produkt nebo službu v kategorii Dárkovna výběrem konkrétního produktu nebo služby a po rozkliknutí detailu produktu nebo služby přes možnost Směnit za body tento získat za odečtení uvedené hodnoty v bodech. Vybraný produkt nebo služba je pak do sedmi (7) pracovních dnů odeslán na náklady Poskytovatele na adresu Uživatele uvedenou v registraci. V případě reklamace produktů nebo služeb získaných výměnou za nashromážděné body v Dárkovně se Uživatel může obrátit na info@zenysro.cz.

4.5. Poskytovatel je oprávněn kdykoli odebrat jakýkoli Uživatelem uveřejněný obsah nebo informace na Webové stránce, pokud se domnívá, že je v rozporu s těmito Obchodními podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy.

4.6. Uživatelé berou na vědomí, že jim v souvislosti s využíváním Služeb (zejména získáváním produktů a služeb v rámci Testování nebo výměnou za získané body v Dárkovně) může dle právních předpisů (zejména dle zákona o daních z příjmů) vzniknout daňová povinnost, kterou jsou povinni plnit. Poskytovatel není povinen poskytovat Uživatelům asistenci při plnění jejich daňových povinností (zejména není povinen za Uživatele hradit jakoukoli daň), ledaže je k tomu povinen dle právních předpisů.

ČLÁNEK 5. PODMÍNKY TESTOVÁNÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB

5.1. Uživatel je oprávněn účastnit se testování produktů a služeb prezentovaných na Webové stránce (dále jen „Testování“) pouze, pokud řádně provedl registraci třetí úrovně. Testování se mohou účastnit pouze řádně registrovaní Uživatelé – fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenské republiky starší osmnácti (18) let. Pokud chce být Uživatel pravidelně vybírán do Testování, musí vyplnit příslušnou vyšší úroveň registrace.

5.2. Testování se může účastnit pouze Uživatel s unikátní IP adresou a s unikátní doručovací adresou uvedenou při registraci. Z více Uživatelů, kteří mají shodnou IP adresu a/nebo doručovací adresu bude umožněno Testování pouze jedné osobě, která se do Testování přihlásí jako první. Poskytovatel si vyhrazuje právo ověřit unikátnost uživatele pomocí IP adresy a internetového připojení. V případě rozporu je rozhodný názor a výběr Poskytovatele.

5.3. O tom, jaké produkty nebo služby se budou testovat, se Uživatelé dozvědí z testovacího plánu, který je Uživatelům zasílá v newsletteru na jejich emailovou adresu uvedenou při registraci a který je současně k dispozici na Webových stránkách v kategorii Testování. Testovací plán je současně pravidelně uveřejněn i na facebooku ŽENY sro.

5.4. Přesná hodina zahájení Testování není známa předem, pokud není uvedeno jinak. Testování je vždy zahájeno tzv. testovací výzvou, která je uveřejněna v komentářích u konkrétního produktu nebo služby na Webové stránce v kategorii Testování a ve stejný okamžik je uveřejněna také na facebooku ŽENYsro.

5.5. Jakmile je uveřejněna testovací výzva u testovaného produktu nebo služby v komentářích (současně se zobrazí i na facebooku ŽENY sro), musí se Uživatel, který má zájem o Testování, přihlásit do Testování zakliknutím kolonky „Chci testovat“, případně slovním vyjádřením v komentářích testovaného produktu nebo služby na Webové stránce, ze kterého bude jednoznačně vyplývat zájem o účast v Testování.

5.6. Jednotliví Uživatelé jsou pro Testování vybíráni Poskytovatelem na základě uveřejněných výběrových kritérií tzv. testovacího klíče (např. dle rychlosti přihlášení se do Testování či dle jiných předem stanovených kritérií) nebo dle volného uvážení Poskytovatele. O tom, že byl Uživatel vybrán do Testování, se dozví z oznámení v komentářích u testovaného produktu nebo služby a emailem zaslaným na emailovou adresu vybraného Uživatele.

5.7. Vybraným Uživatelům jsou testovaný produkt nebo služba doručeny Poskytovatelem nebo třetí osobou na emailovou nebo doručovací adresu uvedenou při registraci nebo si jej mohou vyzvednout v Pracovnách ŽENY s.r.o., případně jiným způsobem uvedeným v článku vybraného produktu nebo služby po ukončení testovací výzvy. Služby jsou Uživatelům distribuovány zpravidla formou voucherů prostřednictvím emailové pošty. Způsob doručení produktu nebo služby je vždy uveden v článku vybraného produktu po ukončení testovací výzvy a zároveň jsou všichni vybraní Uživatelé informováni prostřednictvím emailové pošty a testované produkty nebo služby jsou zpravidla doručovány vybraným Uživatelům nebo je umožněno jejich převzetí v Pracovnách ŽENY s.r.o. do sedmi (7) pracovních dnů od oznámení Uživatelů vybraných pro Testování. Pokud testovaný produkt nebo voucher na testovanou službu nejsou vybranému Uživateli doručeny do čtrnácti (14) dnů od uveřejnění seznamu vybraných Uživatelů, vybraný Uživatel o tom bez zbytečného odkladu informuje Poskytovatele emailem na adresu info@zenysro.cz. Pokud se nepodaří vybranému Uživateli testovaný produkt nebo voucher na testovanou službu z jakéhokoli důvodu doručit do dvaceti (20) dnů od uveřejnění seznamu vybraných Uživatelů bude takový vybraný Uživatel z Testování vyřazen.

5.8. Vybraný Uživatel se přihlášením do Testování a převzetím příslušného produktu nebo služby zavazuje vložit na Webovou stránku své hodnocení, které se skládá z číselného hodnocení tvořeného počtem udělených bodů na číselné ose 0 až 10, kdy nula znamená nejhorší hodnocení a 10 znamená nejlepší hodnocení, a pak slovního hodnocení shrnujícího klady a případné zápory testovaného produktu či služby o rozsahu minimálně 400 úhozů a maximálně 1.200 úhozů nejpozději do třiceti (30) dní od obdržení testovaného produktu nebo služby. V rámci hodnocení bude Uživatel uvádět pouze relevantní údaje o testovaném Produktu s ohledem na jeho účel a testované vlastnosti Produktu. Své hodnocení může Uživatel k danému testovanému produktu či službě vložit pouze jednou. O prodloužení lhůty pro poskytnutí hodnocení může rozhodnout Poskytovatel. Komentáře vložené pouze na facebooku a jiných sociálních sítích nejsou pro hodnocení dostačující.

5.9. Pokud hodnocení produktu nebo služby ze strany Uživatele na Webové stránce nebude co do rozsahu nebo obsahu v souladu s ustanovením 5.8. Obchodních podmínek nebo nebude provedeno v příslušné lhůtě nebo se nebude týkat testovaného produktu nebo služby, či se nebude jednat o skutečné hodnocení produktu nebo služby a Uživatel se bude testování účastnit pouze za účelem získání bodů bez provedení řádného hodnocení produktu nebo služby, je Poskytovatel oprávněn dle svého uvážení buď odebrat Uživateli příslušný počet bodů, které za Testování získal, a/nebo neumožnit příslušnému Uživateli účast v Testování po dobu následujících tří (3) měsíců (Uživatel je evidovaný na tzv. Blacklistu testerek) nebo s okamžitou účinností vypovědět Smlouvu a okamžitě zrušit jeho Uživatelský účet, o čemž bude Uživatel vyrozuměn písemně prostřednictvím emailu. Takové hodnocení Uživatele nebo jeho část je Poskytovatel rovněž oprávněn kdykoli odebrat z Webové stránky.

5.10. Uživatelé berou na vědomí, že Testování provádějí bez nároku na jakoukoli peněžní odměnu. Za účast v Testování Uživatel obdrží příslušný počet bodů v souladu s aktuálním bodovacím systémem a Uživatelé si mohou testované produkty po řádném provedení Testování ponechat. V případě, že vybraný Uživatel neprovede řádné hodnocení nebo jej neuveřejní včas na Webové stránce, je Poskytovatel oprávněn požadovat vrácení testovaného produktu nebo náhradu v penězích (v případě spotřebování testovaného produktu) či náhradu v penězích za spotřebovanou testovanou službu.

5.11. Uživatelé berou dále na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel nenese odpovědnost za žádnou újmu, která jim případně v souvislosti s Testováním vznikne.

5.12. Poskytovatel si vyhrazuje provádět Testování některých produktů a služeb neveřejně a obracet se s nabídkou Testování přímo na některé z Uživatelů dle vlastního výběru.

5.13. Poskytovatel si vyhrazuje právo uzavřít s vybranými Uživateli písemnou smlouvu o testování, ve které mohou být podmínky Testování upraveny odlišně od podmínek obsažených v těchto Obchodních podmínkách, a to zejména v případech Testování produktů nebo služeb v hodnotě nad 3.000 Kč.

ČLÁNEK 6. POVINNOSTI UŽIVATELE PŘI VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB

6.1. Uživatel je při využívání Služeb povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky a nesmí na Webové stránky ukládat nebo jejich prostřednictvím šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s těmito Obchodními podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy České republiky či jiných zemí, kde je Webová stránka dostupná, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:

6.1.1. zasahuje do autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví či práv souvisejících s právem autorským či jiným právem duševního vlastnictví třetích osob,

6.1.2. zasahuje do práv na ochranu osobnosti třetích osob a ochranu osobních údajů třetích osob,

6.1.3. porušuje právní normy v oblasti hospodářské soutěže,

6.1.4. porušuje dobré mravy nebo právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.

6.2. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

6.2.1. jednat nezákonně, nepoctivě nebo neprofesionálně, včetně uveřejňování nevhodného, vulgárního, urážlivého, diskriminačního, nenávistného, pornografického, násilného, nepřesného nebo jinak nepřijatelného obsahu či informací na Webové stránce;

6.2.2. vyvolávat na Webové stránce diskuse porušující pravidla a myšlenku projektu, že Uživatelé se na Webové stránce mají vzájemně podporovat, inspirovat se a pomáhat si,

6.2.3. uveřejňovat na Webové stránce informace, které Uživatel nemá právo sdělit třetím osobám (důvěrné informace, obchodní tajemství, osobní údaje apod.),

6.2.4. porušovat práva třetích osob k duševnímu vlastnictví, včetně patentů, obchodních značek, ochranných známek a autorských práv,

6.2.5. porušovat práva k duševnímu vlastnictví Poskytovatele, včetně používání názvů „ŽENY s.r.o.“ nebo log a ochranných známek Poskytovatele,

6.2.6. používat na svém profilu obrázek, který není jeho podobiznou vyjma přednastavených siluet ze strany Provozovatele,

6.2.7. vytvářet na Webové stránce falešnou identitu nebo zkreslovat svou identitu,

6.2.8. vytvářet Uživatelský účet (profil) pro jakoukoli jinou osobu než sebe sama,

6.2.9. používat nebo se pokoušet používat Uživatelský účet jiného Uživatele,

6.2.10. obtěžovat, šikanovat, zastrašovat nebo jakkoli poškozovat jiného Uživatele nebo třetí osobu,

6.2.11. uveřejňovat na Webové stránce nebo jejím prostřednictvím šířit nevyžádaná obchodní sdělení, reklamy, odesílat ostatním Uživatelům spam, řetězové dopisy, pyramidová schémata nebo jiná nevyžádaná sdělení nebo informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatele internetu (phishing),

6.2.12. zveřejňovat na Webové stránce nebo jejím prostřednictvím šířit cokoli, co obsahuje počítačové viry, červy nebo jiný závadný kód,

6.2.13. jakýmkoli způsobem kopírovat nebo simulovat vzhled nebo funkci Služeb,

6.2.14. vyvíjet jakoukoli činnost, která by mohla způsobit ztrátu funkčnosti, přetížení nebo nesprávnou funkci nebo vzhled Webové stránky, narušovat chod Služeb nebo na ně klást přehnané nároky (např. spam, viry, hrací algoritmy), nebo činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru, na kterém je Webová stránka provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani být při takové činnosti nápomocen třetí osobě, využívat Uživatelský účet a Webovou stránku způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání Webové stránky další Uživatele či jinak nepřiměřeně omezoval Poskytovatele, zejména zatěžovat server, na kterém je Webová stránka provozována, automatizovanými požadavky,

6.2.15. vytvářet ani využívat více než jeden (1) Uživatelský účet.

6.3. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných Uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony Uživatele.

6.4. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že informace uložené Uživatelem na Webovou stránku, budou přístupné všem třetím osobám (budou veřejně přístupné).

6.5. Poskytovatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených Uživatelem prostřednictvím Webové stránky. Uživatel bere na vědomí, že uveřejnění jakýchkoli jeho informací (příspěvků) na Webové stránce podléhá předchozímu svolení Poskytovatele. V případě, že by obsah těchto informací mohl porušit Smlouvu (včetně Obchodních podmínek), obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy či pokud obsah těchto informací nebude odpovídat zájmům Poskytovatele nebo zaměření Webové stránky či příslušné rubrice na Webové stránce, je Poskytovatel oprávněn tyto informace smazat či přesunout do jiné kategorie anebo zabránit jejich šíření a dále je Poskytovatel oprávněn v takovém případě s okamžitou účinností vypovědět Smlouvu a Uživatelský účet příslušného Uživatele okamžitě zrušit. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených Uživatelem prostřednictvím Webové stránky bude vůči Poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je Poskytovatel oprávněn neprodleně odstranit obsah informací uložených nebo šířených Uživatelem prostřednictvím Webové stránky.

6.6. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených Uživatelem prostřednictvím Webové stránky bude vůči Poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se Uživatel předat Poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených Uživatelem prostřednictvím Webové stránky byla porušena její práva, zejména práva k předmětům autorskoprávní ochrany, nebo tím, že došlo k nekalosoutěžnímu jednání, zavazuje se Uživatel hradit Poskytovateli veškeré účelně vynaložené náklady, které Poskytovateli v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou.

6.7. Uživatel bere na vědomí, že obsah, informace, texty, fotografie, videa, grafická díla a další prvky obsažené na Webové stránce nebo dostupné prostřednictvím Webové stránky mohou být jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „Autorská díla“) chráněny autorským právem či jiným právem duševního vlastnictví. Není-li s Poskytovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití Autorských děl dojít pouze se souhlasem Poskytovatele či autora a v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména není Uživateli dovoleno užití Autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování, vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu).

6.8. Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící Webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat do Webové stránky či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem Poskytovatel.

6.9. Uživatel si je vědom, že mu poskytováním Služeb od Poskytovatele nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodní firmy, názvů, firemních log aj. Poskytovatele nebo smluvních partnerů Poskytovatele, není-li v konkrétním případě zvláštní písemnou smlouvou ujednáno jinak.

ČLÁNEK 7. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

7.1. V případě, že Uživatel uloží na Webovou stránku nebo bude jejím prostřednictvím šířit informace, texty, fotografie, videa či jiný obsah (nehmotné statky), které podléhají ochraně některým z práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „Dílo“), uděluje Uživatel uložením, zprostředkováním nebo šířením Díla prostřednictvím Webové stránky Poskytovateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít (licence), a to za podmínek níže uvedených.

7.2. Uživatel poskytuje Poskytovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití Díla, jakož také ke všem předmětům ochrany vzniklým na základě tohoto Díla nebo s ním v souvislosti (jichž je autorem či spoluautorem nebo osobou jinak oprávněnou), a to ke všem známým způsobům užití, bez omezení množstevního, teritoriálního či časového, a s právem jakéhokoli zpracování, zásahu, změny, spojení s jinými předměty ochrany, dělení atp., a to bez práva autorského či jiného obdobného dohledu, a dále rovněž s právem neomezeného postoupení licence či poskytnutí sublicence jakékoli třetí osobě, zejména obchodním partnerům Poskytovatele, zcela nebo zčásti, opakovaně, úplatně či bezúplatně, s právem dalšího postoupení či poskytnutí podlicence či bez něj, přičemž Uživatel není a nebude oprávněn uvedenou licenci jednostranně zrušit (vypovědět, odstoupit atp.), zejména nikoli pro změnu jeho autorského přesvědčení či pro nevyužívání licence. K uvedeným postoupením či poskytnutím Díla třetí osobě uděluje tímto Uživatel svůj souhlas.

7.3. Poskytovatel nabývá licenci k Dílu okamžikem jeho uložení na Webovou stránku nebo šíření prostřednictvím Webové stránky. Licence je poskytnuta na celou dobu trvání majetkových práv autora Díla. Poskytovatel není povinen licenci využít.

7.4. Uživatel prohlašuje, že veškeré informace či jiný obsah (nehmotné statky) které uloží nebo jinak zveřejní prostřednictvím Webové stránky, jsou a budou přípustné v souladu s těmito Obchodními podmínkami a platnými právními předpisy a že tímto uložením nebo jiným zveřejněním nedojde k zásahu do práv žádné třetí osoby (zejména práv osobnostních a/nebo autorských a souvisejících, práv duševního vlastnictví). Uživatel je plně odpovědný za informace či jiný obsah ukládaný či zveřejňovaný na Webové stránce a prohlašuje a zavazuje se, že je jejich autorem a/nebo že disponuje všemi potřebnými právy k nakládání s těmito informaci a obsahem. Bližší informace k uvedenému shrnuje příloha č. 2.

7.5. Poskytovatel je oprávněn k úpravám, změnám či zpracování Díla, k jeho zařazení do souboru a k jeho spojení s jiným autorským dílem (či počítačovým programem), přičemž k úpravám, změnám či zpracování Díla může docházet i prostřednictvím třetích osob. V případě změn Díla provedených Poskytovatelem (třetími osobami pověřenými Poskytovatelem) je Poskytovateli poskytnuta licence i k takto změněnému Dílu. Poskytovatel je oprávněn uvádět Dílo na veřejnost pod svou obchodní firmou. V případě, že se jedná o nezveřejněné Dílo, je Poskytovatel oprávněn k jeho zveřejnění. U Díla může být Poskytovatelem uváděna přezdívka (nick) Uživatele, který dílo v rámci Služby vložil, či jeho jméno.

7.6. Poskytovatel může na základě svého uvážení poskytnout každý kalendářní měsíc až třem (3) Uživatelům, jejichž příspěvky (Poskytovatel určí, ze které kategorie – Blogy, Recepty, Momentky, Události) budou mít na Webové stránce nejvyšší návštěvnost, za jejich příspěvek uveřejněný na Webové stránce v příslušném kalendářním měsíci jednorázový autorský honorář (honorář za příspěvek do médií) ve výši 1.000 Kč až 5.000 Kč (dále jen „Autorský honorář“). Každý Uživatel má nárok pouze na jeden Autorský honorář za příslušný kalendářní měsíc, a to i v případě, že uveřejní v daném kalendářním měsíci na Webové stránce více příspěvků, které budou patřit mezi prvních deset (10) nejčtenějších příspěvků na Webové stránce. Přesná výše Autorského honoráře pro příslušný kalendářní měsíc bude Poskytovatelem vždy stanovena předem a předem uveřejněna na Webové stránce. Autorský honorář bude příslušnému Uživateli vyplacen vždy do třiceti (30) dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce po obdržení výsledků návštěvnosti Webové stránky dle dat z Google analytics, a to bezhotovostním převodem. Poskytovatel před vyplacením Autorského honoráře odečte srážkovou daň v zákonem stanovené výši, kterou odvede v souladu s platnými právními předpisy. Za případné splnění povinností v oblasti zdravotního pojištění je odpovědný Uživatel. Uživatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) je odpovědný za splnění svojí daňové povinnosti a odvod daně z přidané hodnoty v příslušné výši. Uživatel bere na vědomí, že na autorský honorář nemá právní nárok.

7.7. Ustanovení tohoto článku 7. Obchodních podmínek se ohledně oprávnění Poskytovatele použijí přiměřeně i na případy, kdy příspěvek Uživatele nepodléhá ochraně autorským právem.

7.8. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že na platnost a účinnost ustanovení článku 7. Obchodních podmínek nemá vliv ukončení Smlouvy nebo zrušení Uživatelského účtu.

ČLÁNEK 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN A USTANOVENÍ APLIKOVANÁ PRO SPOTŘEBITELE

8.1. Poskytovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

8.2. Následující ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že Uživatel vstupuje do smluvního vztahu s Poskytovatelemvýlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vůči poskytovatelivystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

8.3. Uživatel bere na vědomí, že nemůže odstoupit od služby dle § 1837 písm. a) občanského zákoníku, jestliže byla plněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení.

8.4. Uživatel dává poskytovateli předchozí výslovný souhlas s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

8.5. Vyřizování stížností Uživatelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy info@zenysro.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Uživatele zašle Poskytovatel na elektronickou adresu Uživatele.

8.6. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých mezi Poskytovatelem a Uživatelem, který je spotřebitelem, v souvislosti se Smlouvou nebo poskytováním Služeb je Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh uživatele, a to v případě, že se spor nepodařilo s poskytovatelemvyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uživatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u poskytovatele poprvé. Uživatel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

ČLÁNEK 9. DORUČOVÁNÍ, KONTAKTNÍ ÚDAJE

9.1. Nebude-li dohodnuto písemně jinak, veškerá korespondence a oznámení týkající se právních jednání souvisejících se Smlouvou se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé smluvní strany. Smluvní strany mohou vzájemně doručovat tuto korespondenci a oznámení i prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu a na adresu elektronické pošty Poskytovatele.

9.2. Kontaktní údaje Poskytovatele jsou: adresa elektronické pošty: info@zenysro.cz, telefon: 224 815 817.

9.3. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

ČLÁNEK 10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Poskytovatel, jako správce osobních údajů, zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující údaje Uživatele: jméno a příjmení, e-mailová adresa a IP adresa.

10.2. Jméno, příjmení a e-mailová adresa budou zpracovány za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. IP adresa bude zpracována za účelem kontroly a prevence porušování obchodních podmínek a právních předpisů České republiky. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti správce.

10.3. Tyto osobní údaje budou Poskytovatelem zpracovávány po dobu aktivního užívání uživatelského účtu a dále 3 roky od posledního přihlášení do uživatelského účtu, nejméně však po dobu 3 let od jeho založení.

10.4. Na e-mailovou adresu mohou být Uživateli zasílány novinky ze světa podnikavých žen, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej Uživatel neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

10.5. Osobní údaje bude zpracovávat Poskytovatel, mohou jej však pro něj zpracovávat i tito zpracovatelé: – poskytovatel softwaru Google Analytics, společnost Google Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 5, Stroupežnického 3191/17, PSČ 15000, IČ: 276 04 977 – poskytovatel softwaru Quanda, společnost Quanda International s.r.o., se sídlem Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9, IČ: 02285665 – společnost Capsa.cz, s.r.o., Za Karlínským přístavem 683/8, 186 00, Praha 8, IČ: 24153982 – případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Poskytovatel nevyužívá.

10.6. Uživatel bere na vědomí, že podle Nařízení má právo: – požadovat po Poskytovateli informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává, případně žádat kopii těchto údajů; – požadovat po Poskytovateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; – vyžádat si u Poskytovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, Uživatel však má možnost tyto opravit nebo aktualizovat ve svém Uživatelském účtu; – požadovat po Poskytovateli výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek mj. rovněž zrušení Uživatelského účtu a bude proveden jen v případě, že zájmy Poskytovatele nepřevažují nad ochranou soukromí Uživatele anebo že to není v rozporu s právními předpisy; – na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování; – na účinnou soudní ochranu, pokud má Uživatel za to, že byla jeho práva podle Nařízení porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením; – podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10.7. Uživatel se zavazuje, že v rámci registrace nebo aktualizace svých údajů v Uživatelském účtu nebude uvádět žádné citlivé osobní údaje.

ČLÁNEK 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Smlouva a Obchodní podmínky se řídí českým právem. Pokud vztah související s užitím Webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou (včetně Obchodních podmínek) obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

11.2. Jakékoli spory související se Službami nebo Smlouvou budou řešeny výhradně podle českého práva (vyjma kolizních norem) a budou řešeny příslušnými soudy České republiky nebo věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (viz článek 8.6. výše).

11.3. Bude-li některé ustanovení Obchodních podmínek prohlášeno za neplatné nebo neúčinné, jsou ostatní ustanovení Smlouvy a Obchodních podmínek nadále platná a účinná, lze-li je oddělit. Namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení Obchodních podmínek nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

11.4. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu, s čímž Uživatel souhlasí.

11.5. Poskytovatel je oprávněn k poskytování Služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.6. Údaje o uzavření Smlouvy mezi Uživatelem a Poskytovatelem a Obchodní podmínky jsou Poskytovatelem archivovány v elektronické podobě a nejsou veřejně přístupné.

11.7. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1. února 2018 a ruší předchozí znění Obchodních podmínek, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Poskytovatele nebo v elektronické podobě na www.zenysro.cz. Nedílnou součást Obchodních podmínek tvoří příloha č. 1 – bodovací systém.

Příloha č.1 – Bodový systém

BODY MŮŽETE SBÍRAT ZA NÁSLEDUJÍCI ČINNOSTI:

Aktivita

Počet bodů

První registrace mezi Ženy s.r.o.

10

Návštěva webu

1 / den

Odeslání žádosti o přátelství

2

Přijmutí žádosti o přátelství

2

Publikace vlastního receptu

2

Publikace vlastního blogu

2

Publikace vlastního receptu v Magazínu

30
Publikace vlastního blogu v Magazínu

30

Vložení komentáře pod jakýkoli příspěvek 1
Body za vyplněný dotazník (není-li uvedeno jinak) 50

Příloha č.2 – Pravidla psaní blogů/receptů

  1. Uživatel je povinen publikovat pouze vlastní autorský text. V případě, že příspěvek publikuje i na svých vlastních webových stránkách, uvede vždy zdroj.
  2. Použité fotografie budou rovněž obsahovat zdroj (i v případě vlastních fotografií) nebo souhlas autora a budou použity pouze zdroje, které nejsou v rozporu s platnou právní legislativou. Vhodnými zdroji je například www.unsplash.com, www.pixabay.com. Naopak nesmí být použity fotografie z vyhledávačů, sociálních sítí, Pinterestu, úložiště fotografií rajce.cz nebo jiných webových stránek.
  3. Použité fotografie musí být orientovány na šířku.
  4. Minimální délka publikovaného textu je 1000 znaků. Toto pravidlo se netýká receptů.
  5. Příspěvky nesmí mít reklamní charakter. V případě zájmu o vložení PR textu kontaktujte redakci pro bližší informace (redakce@zenysro.cz).
  6. Kvalitní autorské články budou mimořádně ohodnocené kvartálně, a to jednorázovým připsáním bodů. Jejich výše závisí na počtu a kvalitě publikovaných příspěvků.
  7. Při porušení těchto podmínek budou příspěvky mazány.
  8. Při opakovaném porušování podmínek bude uživateli odebrána možnost tvorby příspěvků.

©2023 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account