138

Uzavření manželství není jen slib lásky, krásné šaty, dort a veselí. Je to i začátek budování společné domácnosti, společného majetku. Společné jmění manželů je realita, která vytrhává zamilované ze spokojeného bdění a nutí je se zamyslet o partnerovi i z jiné stránky – „Můžu mu/jí věřit?“„Nenaseká dluhy?“ apod. A jako společné jmění znervózňovalo před svatbou, znervózňuje o to více, pokud má nakonec dojít k jeho vypořádání. 
Co všechno patří/nepatří do společného jmění manželů?
Společné jmění manželů (SJM) vzniká uzavřením manželství a patří do něj následující: 

 • majetek získaný během manželství (vyjma např. darů, dědictví, náhrad za újmu na zdraví, apod.)
 • dluhy vzniklé během manželství (vyjma dluhů, jež se týkají majetku ve výlučném vlastnictví manžela, či dluhů, které nevznikly při obstarávání běžných potřeb rodiny, a druhý manžel s nimi nesouhlasil) 
 • zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů (příklad: Vlastníte byt, který pronajímáte. Ve chvíli, kdy se vdáte, byt se součástí SJM nestane, protože jste ho měla již před svatbou. Součástí SJM se však stanou peníze z pronájmu.) 
 • podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu Pokud se během manželství stane manžel společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva, jeho podíl v této společnosti/družstvu spadá do SJM. (!! POZOR!! Jeho podíl do SJM nespadá, pokud se společníkem/členem stal díky svému výlučnému vlastnictví, tedy majetku, který měl již před svatbou, či např. pokud během manželství členství zdědil.)

Takto vypadá SJM v případě, že nebylo manželi upraveno předmanželskou smlouvou či jinou dohodou během manželství. 
Kdy SJM zaniká?
SJM přirozeně zaniká společně se zánikem manželství – rozvodem či úmrtím jednoho z manželů. Může však být i zrušeno, a to soudním rozhodnutím. Nebo lze SJM zúžit pomocí smlouvy (viz. Předmanželská smlouva ano či ne?).
Jakou formou lze majetek rozdělit? 
Pokud nastane některý ze shora uvedených důvodů, provede se vypořádání dosud společných povinností a práv manželů.  K vypořádání může dojít buďto:

  Dohodou

   Tato dohoda musí mít písemnou formu, jen pokud byla uzavřena během manželství, nebo pokud je vypořádávána věc, která vyžaduje písemnou formu smlouvy o převodu vlastnického práva (např. nemovitost)
   Tato dohoda je účinná ode dne, kdy bylo SJM zrušeno, zaniklo či bylo zúženo
   Jestliže do SJM náleží nemovitost, je tato dohoda účinná až poté, co jsou změny s ní spojené zapsány do katastru nemovitostí
  Soudně – pokud nedojde k dohodě, provede vypořádání soud na návrh některého z manželů
  tzv. fikce vypořádání SJM – K této „fikci“ dochází, když se manželé nedohodnou a ani nepodají návrh na vypořádání k soudu, a to konkrétně do 3 let od rozvodu. Po vypršení této tříleté lhůty bude SJM vypořádáno podle daného vzorce, do kterého již manželé nemohou zasahovat. 

   Movité věci se rozdělí podle toho, kdo z manželů je jako výlučný vlastník používá pro potřebu svou či své rodiny.
   Nemovité věci jsou v podílovém vlastnictví a podíly obou manželů jsou stejné. Totéž platí i o ostatních majetkových právech manželům společných. 

Podle jakého klíče se majetek dělí?
Kdyby neexistovala žádná ALE, rozdělil by se společný majetek na dvě stejné poloviny a bylo by hotovo. Nicméně i zde ALE existují! Každý z manželů má právo požadovat, aby mu bylo uhrazeno to, co ze svého výlučného majetku vynaložil na společný majetek. To platí i opačně – každý je povinen nahradit, co ze společného majetku bylo použito na jeho výhradní majetek. Při vypořádání se přihlíží rovněž k potřebám nezletilých dětí, jak každý z manželů pečoval o děti a domácnost, a jak pečoval o SJM jako takové.

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account