Národní přírodní rezervace Břehyně-Pecopala

Tato rezervace je jedním z nejvýznamnějších chráněných území na Českolipsku. Vyhlášena byla v roce 1987, avšak jako součást většího území je chráněna od roku 1933. Nalézá se po obou stranách silnice Břehyně – Hradčany, severovýchodně od města Doksy. Spojuje v sobě pestrou škálu biotopů typických pro Dokeskou pahorkatinu, od vodní plochy, rákosin a přilehlých mokřadů Břehyňského rybníka po pískovcové skalní město Pecopala porostlé kyselými i květnatými bučinami a bory. Biologicky pestré území je bohaté na vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů a jedná se i o významné hnízdiště ptáků.

Kvalitu zdejšího přírodního prostředí potvrzuje i fakt, že zde bylo v roce 2014 doloženo rozmnožování vlků, a to v Čechách poprvé po 100 letech. Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj zde má instalované fotopasti, které dokládají přítomnost 1 páru vlka obecného, který v roce 2014 vyvedl patrně tři mláďata, v roce 2015 se smečka rozrostla minimálně o další dvě vlčata.

NPR se skládá ze dvou velmi rozdílných částí, hranici mezi nimi tvoří silnice Břehyně – Hradčany. Jižní část tvoří rybník Břehyně s přilehlými rákosinami, rašeliniště, mokřadní louky, podmáčené smrčiny, rašelinné bory, bažinné olšiny a březiny. Severozápadně od rybníka vystupuje Mlýnský vrch (389 m n. m.), jehož vegetace se výrazně odlišuje od porostů kolem rybníka. Dominantní dřevinou ve vrcholové části kopce je buk lesní a směrem k úpatí pak převládá borovice lesní. Severní část zvaná Pecopala (podle vrchu Pec – 451 m n. m.) je tvořena převážně lesními porosty, a to hlavně květnatých i kyselých bučin, ale i březin a monokultur smrku ztepilého či modřínu opadavého.

Z pestré flóry území jsou nejrozsáhlejší společenstva vodních rostlin, pobřežních rákosin, vysokých ostřic a rašelinišť. V chráněném území bylo v posledních letech zjištěno přibližně 60 ohrožených druhů rostlin.

Do konce 20. století zde byl zaznamenán výskyt 164 ptačích druhů. Lokalita je hnízdištěm bukače velkého, jeřába popelavého a orla mořského). Zaznamenán byl výskyt vydry říční. Z plazů se tu vyskytuje zmije obecná a ještěrka živorodá. Žije zde skokan štíhlý i mlok skvrnitý. V průběhu výzkumu bylo v rezervaci zjištěno 49 druhů, převážně vodních, měkkýšů, 41 druhů plžů a 8 druhů mlžů. Při jižním okraji Pecopaly byly nalezeny kriticky ohrožené druhy korýšů: listonoh letní a žábronožka letní Rozsáhlá rašeliniště obývá nejmenší vážka Evropy, šídélko lesklé.

Břehyňský rybník byl v roce 1991 zapsán do seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské úmluvy a v roce 1994 byla lokalita v rámci programu UNESCO zahrnuta i do celosvětové sítě biosferických rezervací. Celá rezervace je součástí Ptačí oblasti Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady a evropsky významné lokality Jestřebsko – Dokesko.

 

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account