Přírodní památka Černý důl

Přírodní památka Černý důl leží asi 1 km východojihovýchodně od osady Tubož náležející k Obci Blatce. Nachází se ve výšce 310 m n. m. na dně úzkého a hlubokého pískovcového údolí. Hlavní část území je tvořena mokřadními lučními společenstvy, která jsou po obvodu lemována porosty lesních dřevin, převážně listnatých. Na prameništi ve východní části je několik nově vytvořených tůněk a historická studánka vyzděná z pískovcových štuků. Vyhlášena byla na území 1,7117 ha v roce 2000.

Posláním přírodní památky je ochrana mokřadních společenstev a na ně vázaných druhů rostlin a živočichů. Jedná se především o ekosystémy vlhkých tužebníkových lad a drobných tůněk na prameništi. Luční společenstva jsou ohrožena především postupným zarůstáním náletovými dřevinami a konkurenčně silnějšími bylinami. Vlivem zastínění dochází k úbytku rostlinných i živočišných druhů, tedy ochuzování biodiverzity (druhové rozmanitosti) a postupné celkové degradaci společenstva.

Péče o toto území je tedy zaměřena hlavně na pravidelné kosení lučních porostů a odvážení pokosené hmoty z těchto ploch. Tím se zamezí přílišnému hromadění organické hmoty poskytující živiny nežádoucím rostlinám (např. kopřivám). Průběžně se odstraňují náletové dřeviny a čistí drobné tůňky od nánosů sedimentu.

Mokřadní louky jsou zajímavé výskytem zvláště chráněných druhů rostlin zařazených v kategorii ohrožené druhy, a to prstnatce májového, hadího jazyku obecného a vachty trojlisté.

V malých tůňkách, které zde vytvořila Správa CHKO Kokořínsko, probíhá vývoj larev několika silně ohrožených druhů obojživelníků – skokana štíhlého a čolka horského. Historicky je udáván i výskyt silně ohroženého mloka skvrnitého.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account