49

Někdy to jinak nejde a rozvod je jediné řešení. *wine*Jak již bylo zmíněno minule – manželství lze rozvést až tehdy, je-li rozhodnuto, jak bude každý z rodičů pečovat o jejich dítě. V této první části rozvodového procesu se řeší péče o děti (komu budou svěřeny do péče), výživné na děti, nebo i styk s dětmi pro toho rodiče, jemuž svěřeny nebyly. Všechno to si mohou rodiče dítěte mezi sebou dohodnout. Pokud však k takové dohodě nedojde, je třeba, aby soud rozhodl, jak budou vztahy rodič – dítě upraveny. 
 

Podle čeho soud rozhoduje, kdo a jak bude pečovat o dítě?

Při rozhodování o svěření do péče soud rozhoduje tak, aby rozhodnutí odpovídalo zájmu dítěte. Soud přitom bere ohled na:

  osobnost dítěte (zejména na jeho vlohy a schopnosti ve vztahu k vývojovým možnostem a životním poměrům rodičů) 
  citové vazby dítěte k jeho příbuzným, ale i nepříbuzným osobám 
  výchovné schopnosti každého z rodičů 
  stálost výchovného prostředí, v němž má dítě napříště žít 
  fakt, že daný rodič dosud o dítě řádně pečoval a dbal o jeho citovou, rozumovou a mravní výchovu 
  skutečnost, že u daného rodiče má dítě lepší předpoklady zdravého a úspěšného vývoje

Soud dále dbá na:

  právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi 
  právo druhého rodiče (kterému dítě nebude svěřeno), aby byl pravidelně o dítěti informován

Jaké jsou možné formy péče o dítě?
Soud může svěřit dítě do výlučné péče jednoho z rodičů, střídavé péče, nebo do společné péče. Soud může dokonce rozhodnout, že bude dítě svěřeno do péče úplně jiné osoby, pokud je to v jeho zájmu.  
Výlučná péče – dítě bydlí u jednoho rodiče, který se o něj stará ve většině času. Druhý rodič se s dítětem může stýkat pouze v čase určeném soudem, nebo kdykoliv jindy, pokud s tím první rodič souhlasí. 
Střídavá péče – dítě bydlí „na střídačku“ u obou svých rodičů. Záleží opět na dohodě, jak dlouhé období dítě u daného rodiče stráví. Při určování délky pobytu dítěte u jednoho z rodičů, by však měl být zohledněn věk a potřeby dítěte, nebo i vzdálenosti bydlišť obou rodičů.  Pokud se jedná o dítě školního věku, je třeba zaručit, že dítěti bude umožněno docházení do jedné školy a provozování jeho mimoškolních aktivit. Rodiče by se měli dohodnout i na tom, jakou bude mít dítě trvalou adresu, či kdo z nich bude na dítě uplatňovat daňové zvýhodnění. 
Společná péče – není rozhodnuto, kterému rodiči je dítě svěřeno do péče, ani nejsou určena přesná pravidla, kdy, u jakého rodiče a jak dlouho se tam dítě bude zdržovat. I když dítě např. žije trvale pouze s jedním rodičem, neztrácí druhý rodič právo o dítěti rozhodovat a navštěvovat ho kdykoliv se mu zachce. Dítě je svěřeno do společné péče tehdy, souhlasí-li s tím oba rodiče a soud toto rozhodnutí schválí.  
Těším se na Vaše příběhy či případné dotazy!
Příště se zaměřím na problematiku výživného.

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account