93

Lanškroun, jako poddanské město, nechalo r. 1581-2 postavit na náměstí rozlehlou a nákladnou radniční budovu. Budova má dosud dva původní portály. Severovýchodní zdobený diamantovou rustikou a čtyřmi erby majitelů panství z rodu Kostků z Postupic a Pernštejnů a pod nimi staročeský nápis švábachem do kamene vytesaný Žalm 127: *psss*Nebudeliť pán vzdělávati domu, nadarmoť pracovali jsou, kteríž vzdělávají jej. Nebudeliť pán ostříhati města, nadarmoť bdí kdož ostříhá jeho Anno 1582.*smile*

Jihozápadní portál je rovněž kamenný s diamantovou rustikou nad ním znak města Lanškrouna s nápisem Sigilum civitatis Landskronae 1581 a znak knížat lichtenštejnských. Značně později zasazený. Pod znaky nad portálem pak nápis: Z přísloví Ssalo: Oči vé nechať na pravé věci hledí a víčka očí tvých ať předcházejí kročeje tvé Spravuj stezky nohami tvými a všechny cesty tvé stále činěny budou. Nevychyluj se na pravo ani na levo, odvrať nohu svou od zlého. Nebo cesty kteréž na pravo jsou zná Pán Bůh. Převráceny pak jsou ty kteréž jsou na levo. On přímu činiti bude běhy tvé, stezky tvé v pokoji povede. Pod tímto nápisem je pak letopočet Anno, 1581.

Tehdejší městská správa se stavbou radnice značně zadlužila, a proto prosila majitele panství. Majitel města a panství Vratislav z Pernštejna českým pergamenem z r. 1581 povolil městu výhradní prodej soli pro město a celé panství a výtěžkem této prodeje byly umořovány obecní dluhy.

Na jihovýchodní straně radnice jsou v úrovni oken prvního patra umístěny sluneční hodiny.
Roku 1801 byl na žádost důstojníků spolku místních ostrostřelců postaven přístavek k budově v dnešní podobě s latinským letopočtem 1801.
Roku 1830 byly místnosti v radnici upraveny na byt městského syndika – pro písaře a soudního sluhu, pro výběrčí daní a také pro potřebu městského pivovaru.Dále byla radnice opravována r. 1866, 1870 kdy velká vichřice naklonila věž, r. 1924-25 byla provedena omítka věže a r. 1947 nová omítka budovy. R. 1952 pak byly na věži umístěny nové hodiny a staré téměř 300 roků byly dány do muzea.

Renezanční portály 
Jednopatrová původní budova má dva renezanční portály.
Severovýchodní portál je zdobený diamantovou rustikou, na níž jsou do kamene vtesány čtyři erby. První erb, při pohledu na radnici vlevo, patří majiteli lanškrounského panství Vratislavovi Nádhernému z Pernštejna. Druhý erb zleva patří Vratislavově manželce Marii Manrique de Lara z významného španělského rodu. (Vratislav se s ní oženil při své cestě do Španělska roku 1555). Třetí erb není přesně určen. Poslední je znak města Lanškrouna. Pod nimi, rovněž do kamene, je vtesáno švabachem:

 “Žalm CXXVI. Nebudeliť Pan wzdelawati Domu, nadarmoť pracowati gsau kteřiz wzdělawagj gey: Nebudeliť Pan ostřjhati Město nadarmot bdj kdož ostriha geho: ANNO:1582”.
 Jihozápadní portál je rovněž kamenný. Jeho plocha je též pojednána jako diamantová rustika, nad níž jsou umístěny tři erby. Uprostřed je vytesán městský erb s latinským nápisem: “Sigillum. Civitatis. 1581. Landskronae”. Nad ním je erb rodu Liechtensteinů, který tam byl vtesán teprve po převzetí Lanškrouna do poddanství Liechtensteiny. Na tomto portálu je nápis:  “Z knihy Přjslowj Ssalo: Oči twé nech ať na prawé wěcy patřj, a wjčka očj twých ať předcházegj kročege twé. Zprawug ztežky nohám twým, a vssecky cesty twé stálé učiněny budau. Ne uchylůg se na prawo, anij na lewo: odwrať nohu swau od zlého. Neco cesty kteréž naprawo gsau, zná Pan Bůh: přewrácené pak gsau ty kteréž gsau nalewo. On pak přjmé cinjti bude běhy twé, stežky též twé w pokogi prowede. ANNO DNI. 1581”

(písmeno w čti jako v, g jako j, j jako í, ey jako ej, au jako ou, ss jako š.)

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account